1
Bạn cần hỗ trợ?

Tuyển sinh tiểu học

Một số hình ảnh dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Thánh Tông

Giáo dục tiểu học là cấp học then chốt của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm của trẻ em. Vậy nên trong những năm qua, Nhà nước đã tập trung đầu tư rất lớn cho công tác giáo dục tiểu học, nhằm phát triển vững chắc bậc học nền móng này. Điều này được khuyến khích và cụ thể hóa tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

TOP