1
Bạn cần hỗ trợ?

Quy định về đánh giá kết quả học tập học sinh THCS, THPT từ 05/9/2021

30/08/2021 - 09:28 AM
Kết quả học tập của học sinh theo môn học
 
Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét. Trong một học kì, kết quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt.
 • Mức Đạt: Có đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo quy định tại Thông tư này và tất cả các lần được đánh giá mức Đạt.
 • Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.
Cả năm học, kết quả học tập mỗi môn học của học sinh được đánh giá theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt.
 • Mức Đạt: Kết quả học tập học kì II được đánh giá mức Đạt.
 • Mức Chưa đạt: Kết quả học tập học kì II được đánh giá mức Chưa đạt.
Quy định về đánh giá kết quả học tập học sinh THCS, THPT từ 05/9/2021

Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số
 
Điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:
 
ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck)):(Số ĐĐGtx+ 5)
 
TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên.
 
Điểm trung bình môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:
 1. ĐTBmcn = (ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII):3
 2. ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.
 3. ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.
Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học: Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

Mức Tốt:
 • Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
 • Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.
Quy định về đánh giá kết quả học tập học sinh THCS, THPT từ 05/9/2021
Mức Khá:
 • Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
 • Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
Mức Đạt:
 • Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.
 • Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.
Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/9/2021 và thay thế Thông tư 58/2011/TT-BGDDT với lộ trình áp dụng như sau:
 • Từ năm 2021-2022 đối với lớp 6.
 • Từ năm 2022-2023 đối với lớp 7 và 10
 • Từ năm 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11
 • Từ năm 2024-2025 đối với lớp 9 và 12.

Bình luận Facebook

Các bài viết khác

TOP